Gebruiksvoorwaarden websites

Algemeen
In deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de ‘Voorwaarden’) worden de voorwaarden omschreven waaronder je gebruik kunt maken van de volgende websites (hierna tezamen: de ‘Websites’) die worden beheerd door FremantleMedia Netherlands B.V. (hierna: ‘Fremantle’):

1) www.fremantle.nl;
2) www.bluecircle.nl;
3) www.nopicturesplease.nl;
4) www.fictionvalley.nl.

Lees deze Voorwaarden aandachtig door voordat je gebruik maakt van (één of meerdere van)  de Websites zodat je precies weet wat jouw rechten en plichten zijn bij het gebruik hiervan. Door (één of meerdere van) de Websites te bezoeken ga je akkoord met deze Voorwaarden. Indien je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dan verzoeken wij je de Websites niet te bezoeken of te gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten op de Websites en de inhoud hiervan, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op gegevens, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, en beeld-, geluids- en videomateriaal, berusten uitsluitend bij Fremantle en/of haar licentiegevers en /of licentienemers.

Het is gebruikers niet toegestaan (één of meerdere van) de Websites en/of (delen van) de inhoud hiervan, zonder schriftelijke toestemming van Fremantle, te kopiëren, reproduceren, aan te bieden, te verspreiden, over te dragen, aan derden ter beschikking te stellen, in andere documenten of materialen te verwerken en/of anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

Aansprakelijkheid
Fremantle besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud van de Websites, maar garandeert niet dat de weergegeven informatie altijd juist, actueel en/of volledig is. Daarnaast garandeert Fremantle niet dat de Websites altijd en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. 

Op de Websites kan worden verwezen naar websites en/of social media-pagina’s, en/of andere content van derden, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, banners of buttons. Fremantle is niet verantwoordelijk voor (de informatie en gegevens op) deze websites en/of social media-pagina’s en de juistheid en/of volledigheid hiervan.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Fremantle, inclusief de aan Fremantle gelieerde bedrijven (waaronder maar niet beperkt tot Fremantle Productions B.V., No Pictures Please Productions B.V. en Fiction Valley B.V.), hierbij iedere aansprakelijkheid uit, voor welke vorm van schade dan ook, direct en/of indirect, die voortvloeit uit en/of het gevolg is van het gebruik van (één of meerdere van) de Websites, waaronder maar niet beperkt tot schade door onderbrekingen, storingen en/of de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van (één of meerdere van) de Websites, alsmede schade door foute, onvolledige en onjuiste informatie in de inhoud van (één of meerdere van) de Websites. De uitsluiting van aansprakelijkheid ziet tevens op schade die voortvloeit uit en/of het gevolg is van het gebruik van websites en/of social media-pagina’s en/of andere content van derden waarnaar op (één of meerdere van) de Websites verwezen wordt.

Persoonsgegevens & Privacy
Indien je op en/of via (één of meerdere van) de Websites persoonsgegevens aan ons verstrekt is het Privacy- en Cookiestatement van Fremantle van toepassing, deze vind je hier. Wij adviseren je om het Privacy & Cookiestatement goed door te lezen voordat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Diversen
Fremantle heeft het recht om deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. De gewijzigde versies van deze Voorwaarden zullen wij op deze website plaatsen. Wij raden je daarom aan om voor de meest actuele versie van de Voorwaarden regelmatig deze website (www.fremantle.nl) te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent.

Op deze Voorwaarden en het gebruik van de Websites is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins hiermee verband houden worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.

Contact
Voor meer informatie, klachten of vragen over de Websites, kan je contact met Fremantle opnemen per e-mail via info@fremantle.nl of per post via FremantleMedia Netherlands B.V., t.a.v. afdeling communicatie, Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ, Amsterdam.

Gebruiksvoorwaarden
Versie 2.0, 2 maart 2020.